Top

Algemene Voorwaarden

Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Guerrilla Exhaust: de verkoper/opdrachtnemer c.q. de entiteit Guerrilla Exhaust of vertegenwoordigers daarvan.
  • Cliënt: de koper/opdrachtgever (consument of organisatie) c.q. iedereen die met Guerrilla Exhaust een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Guerrilla Exhaust een aanbieding, leverantie of prestatie verricht.
 
Toepasbaarheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Guerrilla Exhaust en de cliënt, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 
Offertes en aanbiedingen
Een offerte is een specifieke, gepersonaliseerde aanbieding gebaseerd op door de cliënt verstrekte gegevens en behoeften. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 14 dagen vanaf dagtekening, tenzij anders vermeld. Guerrilla Exhaust behoudt zich het intellectuele eigendom op de inhoud van de offerte voor.
Een offerte dan wel een algemene aanbieding is vrijblijvend totdat door de cliënt mondeling of schriftelijk accoord wordt verleend, en geschiedt onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen door de fabrikant of leverancier.
De cliënt is verplicht Guerrilla Exhaust te informeren over feiten en/of omstandigheden die de inhoud van de offerte of de uitvoering van de uit de offerte voortvloeiende overeenkomst beïnvloeden.
 
Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt direct dan wel volgens een algemene of specifieke aanbieding, één of meerdere producten of diensten heeft besteld, aan Guerrilla Exhaust verzoekt om werkzaamheden te verrichten, of van Guerrilla Exhaust schriftelijke of mondelinge orderbevestiging heeft ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor de cliënt toegankelijk is.
 
Aanpassingen
Meerwerk (alle werkzaamheden of leveranties die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen, maar wel door de cliënt worden verlangd), extra kosten of minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend.
Guerrilla Exhaust is bij de uitvoering van een overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding gehouden dan in de overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd.
Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt dat juiste en volledige nakoming van de overeenkomst - ten gevolge van overmacht of omstandigheden die Guerrilla Exhaust bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen - niet mogelijk is, hebben de partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen. Indien dit niet gebeurt, kunnen de partijen met wederzijds goedvinden de overeenkomst ontbinden, waarbij de cliënt de door Guerrilla Exhaust reeds gemaakte kosten voor uitvoering dient te vergoeden.
 
Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de cliënt, is Guerrilla Exhaust gerechtigd om 10% van de koopsom in rekening te brengen. Indien de cliënt reeds in kennis is gesteld dat (deel)levering kan plaatsvinden, maar toch annuleert, is Guerrilla Exhaust gerechtigd om 50% van de koopsom in rekening te brengen.
 
Eigendomsvoorbehoud
Guerrilla Exhaust blijft eigenaar van alle door de cliënt bestelde zaken, totdat de overeengekomen koopprijs in zijn geheel is voldaan. Indien Guerrilla Exhaust of een partnerorganisatie ten behoeve van de cliënt werkzaamheden aan zaken verricht, geldt een tijdelijk eigendomsvoorbehoud voor de betreffende zaken, totdat de betaling van de cliënt is ontvangen.
Indien de cliënt de overeengekomen verplichtingen niet nakomt, heeft Guerrilla Exhaust het recht om de afgifte van een voertuig of ander goed op te schorten, totdat de vordering wordt voldaan. De cliënt zal de geleverde zaken niet verpanden, vervreemden, noch aan derden enig ander recht daarop verlenen, zolang het eigendom conform het voorgaande niet op de cliënt is overgegaan.
 
Prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Guerrilla Exhaust is gerechtigd om, bij het aangaan van een overeenkomst met een cliënt een aanbetaling te vragen, tot en met het volledige bedrag van de koopsom.
 
Leveringen
De levering van de bestelde producten of diensten wordt in overleg bepaald. Wanneer een order door de cliënt is bevestigd streeft Guerrilla Exhaust naar een zo spoedig mogelijke levering. Het kan voorkomen dat bestelde artikelen niet voorradig zijn bij de leverancier of fabrikant. Guerrilla Exhaust zal de cliënt regelmatig informeren over de levertijd.
Indien betaalde goederen niet door de cliënt worden afgenomen, mag Guerrilla Exhaust na 3 maanden vrijelijk over de goederen beschikken nadat dit schriftelijk aan de cliënt is medegedeeld.
 
Betaling
Guerrilla Exhaust zal tijdens het bestelproces de van toepassing zijnde betalingsmethoden vermelden. Indien de cliënt niet aan diens betalingsverplichting voldoet is deze van rechtswege in verzuim en zal derhalve door Guerrilla Exhaust in gebreke worden gesteld. Alle benodigde incassokosten zullen aan de cliënt worden doorberekend. Guerrilla Exhaust is gerechtigd om, alvorens met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen, voldoende zekerheid tot het nakomen van betalingsverplichtingen van de cliënt te vorderen.
 
Aansprakelijkheid & garantie
Guerrilla Exhaust zal haar activiteiten naar beste kunnen uitvoeren. Producten, diensten en gerelateerde zaken worden door Guerrilla Exhaust verstrekt uitgaande van de geverifieerde toestand ten tijde van de verkoop. Op door Guerrilla Exhaust gefabriceerde producten geldt een garantie op technische defecten of onvolkomenheden van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Voor andere producten geldt de garantie zoals afgegeven door de fabrikant of leverancier.
De garantie vervalt indien er sprake is van niet met de bestemming van het product, voertuig of uitgevoerde werk corresponderend gebruik. Bij storingen of defecten vanwege door de cliënt of door derden gemaakte aanpassingen aan door Guerrilla Exhaust geleverde producten of werk vervalt de garantie. Wanneer een garantiegeval nader onderzocht moet worden, is Guerrilla Exhaust gerechtigd onderzoekskosten te berekenen, met een minimum van 50 euro, en na voorafgaande kennisgeving. Eventuele herstelkosten komen voor rekening van de cliënt. 
In geen geval is Guerrilla Exhaust aansprakelijk voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschades veroorzaakt door (ongeoorloofd) gebruik. Guerrilla Exhaust draagt geen aansprakelijkheid voor schade aan of tenietgaan van een voertuig of object dat is overgedragen voor werkzaamheden in het geval van een aantoonbare overmachtsituatie.
 
Terugneming
Op maat gemaakte producten zullen, wanneer deze vrij zijn van technische defecten of onvolkomenheden, na aankoop niet worden teruggenomen. Ingeval van terugneming van andere producten zal de actuele handelswaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de voor terugneming gemaakte kosten, aan de cliënt worden gecrediteerd. Op werkzaamheden verricht door partnerorganisaties of onderaannemers zijn de desbetreffende voorwaarden en condities van toepassing.